شرکت الکتروصنعتکاران پیشتاز

با بیش از 20 سال سابقه حضور در عرصه تامین تجهیزات برق صنعتی

شرکت الکتروصنعتکاران پیشتاز با بیش از 20 سال سابقه حضور در عرصه تامین تجهیزات برق صنعتی ، ابزار دقیق و سیستم کنترل برای
برای پروژه عمرانی و صنعتی کشور افتخار همکاری با شرکت های پیمانکاری نفت و گاز ، عمرانی و غیره را داشته و دارد
چرا مشتریان ما را انتخاب می کنند
شرکت الکتروصنعتکاران پیشتاز با بیش از 20 سال سابقه حضور در عرصه تامین تجهیزات برق صنعتی ، ابزار دقیق و سیستم کنترل برای
برای پروژه عمرانی و صنعتی کشور افتخار همکاری با شرکت های پیمانکاری نفت و گاز ، عمرانی و غیره را داشته و دارد

کیفیت

تضمین

پشتیبانی

رضایت %100

شرکت الکتروصنعتکاران پیشتاز با بیش از 20 سال سابقه حضور در عرصه تامین تجهیزات برق صنعتی ، ابزار دقیق و سیستم کنترل برای
شرکت الکتروصنعت
همکاری با نفت
برای پروژه عمرانی و صنعتی کشور افتخار همکاری با شرکت های پیمانکاری نفت و گاز ، عمرانی و غیره را داشته و دارد
شرکت گاز
برای پروژه عمرانی و صنعتی کشور افتخار همکاری با شرکت های پیمانکاری نفت و گاز ، عمرانی و غیره را داشته و دارد
شرکت الکتروصنعت
مشتری شرکت عمرانی
برای پروژه عمرانی و صنعتی کشور افتخار همکاری با شرکت های پیمانکاری نفت و گاز ، عمرانی و غیره را داشته و دارد
شرکت الکتروصنعت
عمده خدمات ما

روشنایی

روشنایی

شرکت الکتروصنعتکاران

برای پروژه عمرانی و صنعتی کشور افتخار همکاری با شرکت های پیمانکاری نفت و گاز ، عمرانی و غیره را داشته و دارد.
مشاهده وبسایت

برق کنترل

برق کنترل

روشنایی

برای پروژه عمرانی و صنعتی کشور افتخار همکاری با شرکت های پیمانکاری نفت و گاز ، عمرانی و غیره را داشته و دارد
مشاهده وبسایت

کابل سیم

کابل سیک

برق کنترل

برای پروژه عمرانی و صنعتی کشور افتخار همکاری با شرکت های پیمانکاری نفت و گاز ، عمرانی و غیره را داشته و دارد
مشاهده وبسایت